KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

YAPAYYUZ.COM olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz yapayyuz.com tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK Madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini aramaktadır. İlgili madde kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz yapayyuz.com “ilgili kişileri”:

a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

e) ilgili kişinin KVKK Madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK Madde 3/1 (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup kişisel verilerinizle ilgili olarak yapayyuz.com ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:

Adres : 1738 Sok. No:16 Bornova / İzmir  – E-posta adresi : [email protected] – Telefon : +90 850 840 15 16

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bunlar;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

Bu doğrultuda Şirket tarafından, Şirket çalışanları ile akdedilen iş sözleşmelerinin ifası, çalışanlar, çalışan adayları ve stajyerler açısından Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

Bunun yanı sıra, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve Şirket’in operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için akdedilen sözleşmelerin ifası amacıyla Şirket’in iş ve faaliyetleri ile ilgili olan tedarikçiler, bayii, yükleniciler, aracılar, ortak girişim hissedarları, broker’lar, temsilciler, distribütörler ve diğer hizmet sağlayıcıları da dâhil olmak üzere yapayyuz.com’un ortak iş yaptığı veya hizmet aldığı her türlü gerçek ve tüzel kişi (“İş Ortakları”) ve iş ortaklarının çalışanlarına ait birtakım kişisel veriler de işlenebilmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına yapayyuz.com tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri kapsamına yurt içinden veya yurt dışından malzeme ve/veya hizmet alımı için fatura ve serbest meslek makbuzu kesilmesi, üçüncü kişilerle danışmanlık sözleşmeleri akdedilmesi ile Şirket’in taraf olduğu davaların kayıtlarının tutulması da girmekte olup bu faaliyetler sırasında da kişisel veriler işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde veri işlenebilmesi için şirket tarafından veri sahiplerinin açık rızası alınmakta olup kanunen açık rıza alınması gerekmeyen durumlarda veri işleme şartlarına uygun olarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

KVKK Madde 6 kapsamında ise ilgili kişileri ayrımcılığa tabi tutabilecek ve bu nedenle daha hassas korumayı gerektiren özel nitelikli kişisel veriler sayılmıştır. İlgili hüküm uyarınca bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Sayılan bu verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirket tarafından sadece işe giriş aşamasında kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle çalışanlarına ve çalışan adaylarına ait heyet raporu, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu gibi sağlık verileri ve savcılık belgesi ile adli sicil kayıtları temin edilmekte olup bunun dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirket’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, kamu tüzel kişileri ve adli merciler ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, Şirket bünyesindeki çalışanlarımıza ve iş ortaklarımızdan elde edilen ait bir takım kişisel veriler, Şirket bünyesindeki sunucu hizmetlerinin sağlanabilmesi ve akdedilen sözleşmelerin ifa edilebilmesi amacı ile yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK Madde 8 ve 9’da yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK Madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda “2. İşleme Amaçları” başlığı altında belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK Madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenmektedir.

6. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK Madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK Madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

7. Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirketimiz tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların sınırları belirli bir şekilde yetkilendirilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması, kişisel verilerin korunması adına Şirket içi politikaların yürürlüğe konulmasına üst düzeyde önem verilmektedir.

8. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerle ilgili olarak, KVKK Madde 11 kapsamında, yukarıda açıklanan haklardan herhangi birinin kullanılmak istenilmesi hâlinde, Şirket‘e başvurulabilecektir. Bu başvuru, Şirket’e yazılı olarak veya Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.

Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;

Şirket’in yukarıda belirtilen adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,
Şirket adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
Şirket’in yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya
Web sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak gönderiniz.
KVKK Madde 13/2 uyarınca, başvuruların Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince verilecek cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

Bizimle İletişime Geçin

Bu Web Sitesi ile ilgili genel sorularınız için lütfen bu Web Sitesindeki ‘’[email protected]’’ mail adresini kullanarak bizimle iletişime geçin.